Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Artikel 1: Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van mijnbunzlau  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.mijnbunzlau.nl
1.2 Door een bestelling bij mijnbunzlau.nl te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden.
1.3 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalen van deze voorwaarden van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van mijnbunzlau.nl gelden ook ten behoeve van eventueel door mijnbunzlau.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die mijnbunzlau.nl in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden mede door haar dan wel door derden aan wie de vordering gecedeerd worden voor en of bij  risico-analyses en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.
1.5 Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde exemplaar. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van mijnbunzlau.nl  zijn vrijblijvend. Mijnbunzlau.nl heeft het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als mijnbunzlau.nl uw bestelling heeft geaccepteerd. Mijnbunzlau.nl heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen 10 werkdagen bericht van.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Betalingen kunnen alleen gedaan worden via i-Deal, PayPal, Mistercash, vooraf over te maken en achteraf betalen (Billink B.V.).

3.3 Betaling dinet binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. bij achteraf betalen.Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van deze vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door Billink geregistreerd en getoetst, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van ordres in de uitvoering van het acceptatoebeleid van aangesloten organisaties. Billink houdt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd aanmanings- en herinneringskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijke gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €40,- (euro)voor consumenten en €75,-(euro) voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Artikel 4: Levering
4.1 Levering geschiedt door toezending van het gekochte product naar het door de klant opgegeven adres of door het product af te halen. U ontvangt uw bestelling zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen, tenzij door mijnbunzlau.nl anders aangegeven. In het laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering alleen binnen Nederland & België.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1 Goederen blijven eigendom van mijnbunzlau.nl totdat alles volledig is betaald.

Artikel 6: Betaling
6.1 Betaling geschiedt door middel van vooruit betaling via i-Deal, PayPal, Mistercash of vooraf over te maken. Dit geldt ook voor aankopen die in de vestiging wordt afgehaald.

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontdekking telefonisch worden gemeld op het volgende telefoonnummer: Voor Nederland: 06 53146587. Voor België: +31 6 5346587.
7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft mijnbunzlau.nl de keuze om het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen. De retourkosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.
7.3 U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@mijnbunzlau.nl (niet telefonisch).
7.4 Wanneer u gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient u te doen middels een e-mail. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Artikel 8: Diversen
8.1 U kunt geen rechte ontlenen aan het feit dat mijnbunzlau.nl deze voorwaarden eventueel soepel toepast.
8.2 Als één of meer bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met mijnbunzlau.nl in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door mijnbunzlau.nl vast te stellen, vergelijkbare bepaling.
8.3 Onverminderd de overige aan mijnbunzlau.nl toekomende rechte, heeft mijnbunzlau.nl in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u te melden.
8.4 Mijnbunzlau.nl is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.
8.5 Mijnbunzlau.nl is niet aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens verzending van geleverde producten.

Artikel 9: Toepasselijk recht
9.1 Op de voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10: Privacy verklaring
10.1 Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
10.2 Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »